image

Únia centier a poradní pre rodinu

Naším cieľom je pracovať s rodinami a pre rodiny, sprevádzať ich v radostiach aj ťažkostiach, aby z nich vychádzali mladi ľudia pripravení pre život.

image

NAŠA VÍZIA

Únia centier a poradní pre rodinu sa hlási k chápaniu manželstva a rodiny v súlade s prirodzeným zákonom a podľa Ústavy SR. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Rodina založená manželmi, ktorí prijímajú deti ako dar, je jedinečným a nenahraditeľným miestom zabezpečujúcim výchovu a všestranný duchovný a fyzický rozvoj detí, vzájomnej podpory, ochrany a medzigeneračnej solidarity jej členov. Každý človek má rovnakú dôstojnosť bez ohľadu na to, v akom rodinnom prostredí sa nachádza. Občianska spoločnosť má manželstvo a rodinu všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru.

image

NAŠE AKTIVITY

- príprava a realizácia vzdelávania a rôznych foriem osvetovej činnosti a kampaní,
- propagácia pro-rodinných aktivít členov,
- vytváranie priestoru pre stretnutie a spoluprácu členov, výmena skúseností,
- zastupovanie záujmov členov voči verejným orgánom a inštitúciám,
- predkladanie návrhov a pripomienkovanie legislatívnych iniciatív a iných opatrení verejných orgánov a inštitúcií,
- navrhovanie a presadzovanie riešení v oblasti rodinnej politiky,
- informovanie a aktivizácia verejnosti,
- vydavateľská činnosť,
- rozvoj spolupráce s inými organizáciami a verejnými orgánmi a v zahraničí,

NOVINKY

9.5.2022 Únia centier a poradní pre rodinu, ktorá u nás spája centrá a poradne pre manželov a rodinu, splnila podmienky na vstup do Federácie katolíckych prorodiných asociácií v Európe (FAFCE), ako pozorovateľ Rady. Únia sa po roku stane riadnym členom FAFCE, informovala TK KBS Monika Jucková, predsedníčka Únie. Na Rade Federácie, ktorá sa konala od 4. do 6. mája 2022, v maďarskom meste Vác sa zúčastnila s členom predsedníctva Únie Dušanom Kamenárom. 
„Je to dôležitá udalosť, že Únia centier a poradní pre rodinu, ktorá vznikla len vlani v októbri, sa už stala pozorovateľom FAFCE. Je to inštitúcia, ktorá má štatút účastníka Rady Európy. Vďaka nej budeme mať nielen prístup k informáciám o témach, ktoré sa dotýkajú rodiny "z prvej ruky" z celej Európy, ale aj budeme spoločne propagovať cez zástupcov FAFCE aktuálnu agendu na podporu rodiny v EU parlamente, v národných parlamentoch a vstupovať do rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých štátov. FAFCE je silná aj podporou asociácii spoločenstiev z celej EU," hovorí Jucková. Dodala, že na trojdňovom stretnutí sa stretli zástupcovia viacerých  národných a miestnych katolíckych združení, ktoré debatovali o témach rodiny na európskej úrovni. Za nového riadneho člena prijali Centrum pre ľudskú dôstojnosť z Maďarska a nového pozorovateľa Sympózium OpGROEI z Holandska. 
Podujatie hostila maďarská diecéza Vác. Spoluorganizovali ho Úrad pre rodinu Maďarskej biskupskej konferencie, Centrum pre ľudskú dôstojnosť, člen FAFCE a Hnutie sedemdesiatich dvoch učeníkov, pozorovateľská organizácia FAFCE. Poskytlo príležitosť na stretnutie predstaviteľov cirkvi, občianskej spoločnosti a vládnych činiteľov, ktorí spoločne uvažovali, vychádzajúc z výroku svätého Jána Pavla II: „Rodina je centrom a srdcom civilizácie lásky". S videoposolstvom vystúpila aj novozvolená prezidentka Maďarska Katalin Novák. Povzbudila rodinné združenia k spolupráci.
Rada prijala rezolúciu o vojne na Ukrajine s názvom „Rodiny a rodinné združenia sú budovateľmi mieru". Rezolúcia tiež pripomína, „že rodina bola vždy miestom, kde sa v časoch vojny a totality zachovávala sloboda, demokracia a solidarita. Matky a otcovia, nezávisle od svojej národnosti, nechcú vojnu. Rodina je školou mieru." Stretnutie Rady Federácie katolíckych prorodiných asociáciá v Európe nadväzuje na plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie sociálnych vied, na ktorom vystúpil aj prezident FAFCE a hovoril o úlohe rodinných združení a príprave Svetového stretnutia rodín v Ríme. 
Správna rada FAFCE sa opäť stretne pri príležitosti jej pätnásteho výročia, ktoré sa bude sláviť 10. júna v Ríme súkromnou audienciou u Svätého Otca Františka. Ďalšie riadne zasadnutie sa uskutoční v Paríži v dňoch 18. až 20. októbra 2022.

image

IČO: 54050995

KONTAKT

Náš tím

  • Monika Jucková, predsedníčka
  • Adriana Čurejová, členka predsedníctva
  • Mária Machová, členka predsedníctva
  • Matúš Gajdoš, člen predsedníctva
  • Dušan Kamenár, člen predsedníctva
  • Viera Václavová, tajomníčka

BANKOVÉ SPOJENIE:
SK87 0900 0000 0051 9015 5224 

ADRESA

  • Nám. Jána Pavla II. č. 1,
    85102 Bratislava