image

Únia centier a poradní pre rodinu

Naším cieľom je pracovať s rodinami a pre rodiny, sprevádzať ich v radostiach aj ťažkostiach, aby z nich vychádzali mladi ľudia pripravení pre život.

image

NAŠA VÍZIA

Únia centier a poradní pre rodinu sa hlási k chápaniu manželstva a rodiny v súlade s prirodzeným zákonom a podľa Ústavy SR. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Rodina založená manželmi, ktorí prijímajú deti ako dar, je jedinečným a nenahraditeľným miestom zabezpečujúcim výchovu a všestranný duchovný a fyzický rozvoj detí, vzájomnej podpory, ochrany a medzigeneračnej solidarity jej členov. Každý človek má rovnakú dôstojnosť bez ohľadu na to, v akom rodinnom prostredí sa nachádza. Občianska spoločnosť má manželstvo a rodinu všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru.

image

NAŠE AKTIVITY

- príprava a realizácia vzdelávania a rôznych foriem osvetovej činnosti a kampaní,
- propagácia pro-rodinných aktivít členov,
- vytváranie priestoru pre stretnutie a spoluprácu členov, výmena skúseností,
- zastupovanie záujmov členov voči verejným orgánom a inštitúciám,
- predkladanie návrhov a pripomienkovanie legislatívnych iniciatív a iných opatrení verejných orgánov a inštitúcií,
- navrhovanie a presadzovanie riešení v oblasti rodinnej politiky,
- informovanie a aktivizácia verejnosti,
- vydavateľská činnosť,
- rozvoj spolupráce s inými organizáciami a verejnými orgánmi a v zahraničí,

NOVINKY

30.11.2022 Bratislava
V Bratislavskom CPR BA sa 30.11.22 stretli členovia Únie centier a poradní pre rodinu z celého Slovenska. Obohatili sa navzájom aktivitami, nápadmi a možnosťami spolupráce a vzájomnej pomoci. Od Košíc až po Bratislavu sa formuje spoločná pomoc, prevencia a dobré správy pre rodiny naprieč Slovenskom. Len začíname, tešíme sa z tohoto úžasného UCPR spoločenstva!

image

IČO: 54050995

KONTAKT

Náš tím

  • Monika Jucková, predsedníčka
  • Adriana Čurejová, členka predsedníctva
  • Mária Machová, členka predsedníctva
  • Matúš Gajdoš, člen predsedníctva
  • Dušan Kamenár, člen predsedníctva
  • Viera Václavová, tajomníčka

BANKOVÉ SPOJENIE:
SK87 0900 0000 0051 9015 5224 

ADRESA

  • Nám. Jána Pavla II. č. 1,
    85102 Bratislava